PROJEKT "Tackling poverty"

český popis projektu

Stručný popis projektu
Partnerství „Tackling Poverty“ bude zvyšovat kompetence vzdělavatelů dospělých, které povedou k rozvoji strategií zaměřených na obohacení oblasti vzdělávání dospělých. Projekt vychází ze zkušeností, že další vzdělávání může významně přispět k udržení ekonomické a sociální stránky života občana na kvalitní úrovni. Nicméně ti, kteří by mohli mít největší přínos ze zapojení se do dalšího vzdělávání, se ho zúčastňují prozatím v malém počtu. Partnerství vychází z poznatků, že chudoba přispívá k intelektuálnímu a sociálnímu vyloučení ze společnosti. Nicméně vhodně připravené učební aktivity mohou změnit život jedinců této skupiny, jejich rodin a širší komunity.
Partnerství bude zaměřeno na zajištění řady workshopů, zpracování příkladů dobré praxe účastníků vzdělávání a uskutečnění studijních návštěv, jejichž prostřednictvím si členové partnerství vymění myšlenky a představí své inovativní přístupy. Aktivity budou zaměřeny hlavně do následujících tematických oblastí:
  • dovednosti pro práci – nezaměstnaní a nezaměstnanost
  • rozšíření vzdělání rodičů prostřednictvím učení v rodině
  • možnosti zapojení do vzdělávání starších lidí, mužů a minoritních skupin etnických komunit
  • vliv učení na zdraví a zdravý životní styl
Partnerství vytvoří fórum pro vzdělavatele dospělých, účastníky vzdělávání a další zájemce, které by mělo přispět k rozšíření jejich znalostí a k porozumění barier, které jsou v přístupu k učení se členů cílové skupiny projektu. Pozornost bude zaměřena na cesty, jak tyto bariery identifikovat, jak jim porozumět a jak motivovat členy cílové skupiny k zapojení se do vzdělávání.
Výsledkem práce partnerství bude příručka, která bude obsahovat přístupy jednotlivých partnerů a jejich dobré zkušenosti ve výše popsaných oblastech.

english project description

Brief description of the project
Partnership " Tackling Poverty " will increase the competencies of adult educators that will lead to the development of strategies to enhance adult learning. The project builds on the experience that further education can contribute significantly to maintaining the economic and social well being of the citizen to the quality level. However, those who could most benefit from participation in further education, he attended so far in small numbers. The partnership is based on the knowledge that poverty contributes to the intellectual and social exclusion. However, a prepared learning activities can change the lives of this group of individuals , their families and the wider community.
The partnership will focus on securing a series of workshops , processing of examples of good practice learners and making study visits , through which members of a partnership exchange ideas and present their innovative approaches. Activities will focus mainly into the following thematic areas :
 
  • skills for work - unemployed and unemployment
  • extension of parents' education through family learning
  • opportunities to participate in training for older people, men and minority ethnic communities
  • impact of learning on health and healthy lifestyle
The partnership creates a forum for adult educators , learners and other interested parties , which should contribute to enhancing their knowledge and understanding of the barriers that are in the approach to learning with members of the target groups of the project . Attention will be focused on ways to identify these barriers , how to understand them and how to motivate members of the target group to participate in the training.
The result will be manual labor partnership that will include approaches of the partners and their good experience in the above areas .

WYDA s.r.o., vzdělávací společnost